JHS-jaoston kokous 39 (1/2010)

 

 

JHS-jaoston kokous 39 (1/2010)

 
Aika: 9.4.2010 klo 12:00 – 15:00
Paikka: valtiovarainministeriö, Aleksanterinkatu 36A, nh. Villa
 
ESITYSLISTA
 
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
 
Päätös: hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
 
 
2. Jäsenten esittäytyminen
Jäsenet esittäytyivät. Puheenjohtaja toivotti uudet ja vanhat jaoston jäsenet tervetulleiksi uudelle toimikaudelle.
 
3. Edellisen kokouksen muistio
 
Päätös: merkittiin 25.11.2009 pidetyn kokouksen muistio tiedoksi.
 
Suoritettiin lisäksi varapuheenjohtajan valinta. Varapuheenjohtajana toimii Jukka Uusitalo valtiovarainministeriöstä.
 
4. JHS-suositukset
 
Käsiteltiin kolme suositusluonnosta:
JHS Sanastotyö –suositusluonnos
 • Palautekierros pidettiin 13.1.2010 – 10.2.2010 välisenä aikana.
 • Palautteita saatiin 17 kappaletta: 2 hyväksyvää ja 11 hyväksyvää muutosehdotuksin. 4 palautteenantajaa ei ottanut kantaa.
 
Mikael af Hällström esitteli konseptin liittyen yleensäkin julkisen hallinnon sanastotyöhön sekä XML-skeemoihin.
 
Lasse Akselin esitteli suositusluonnoksen ja suositeltavat asiat. Työryhmä on pyrkinyt pitämään suosituksessa kuvatun sanastotyöprosessin tarpeeksi kevyenä, jotta sen hyödynnettävyys olisi hyvä. Työryhmä muistuttaa kuitenkin, että roolitus ja tahojen vastuuttaminen ovat erittäin kriittisiä, että suositeltu toimintamalli toimii.
 
Päätös: hyväksyttiin suositusluonnos JUHTAn käsittelyyn ja jatkotoimenpiteitä varten.
 

 

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot –suosituksen päivitysluonnos
 • Palautekierros pidettiin 23.11.2009 – 8.1.2010 välisenä aikana (palauteaikaa jatkettiin)
 • Palautteita saatiin 15 kappaletta: 7 hyväksyvää ja 3 hyväksyvää muutosehdotuksin. 5 palautteenantajaa ei ottanut kantaa.
Lassi Lehto esitteli suositusluonnoksen.
Päätös: hyväksyttiin suositusluonnos JUHTAn käsittelyyn.
 

 

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa –suosituksen päivitysluonnos
 • Palautekierros pidettiin 14.12.2009 – 29.1.2010 välisenä aikana.
 • Palautteita saatiin 15 kappaletta: 3 hyväksyvää, 11 hyväksyvää muutosehdotuksin ja 1 vastustava. Vastustamisen perusteena oli tarve suositukseen myös asiakirjojen rekisteröinnistä.
 
Päivi Happonen esitteli suositushankkeen taustat ja suositusluonnoksen.
 
Luonnoksessa käytetty terminologia herätti keskustelua.
 
Päätös:
 • Saadun palautteen johdosta tehdään sihteerikorjaukset (korjataan vanhentuneet linkit ja yhteystiedot, poistetaan viittaus poistuneeseen suositukseen) nykyiseen JHS 156 –suositukseen ja jatketaan sen voimassaoloaikaa kolmella vuodella.
 • Hyväksytään suositusluonnos JUHTAn käsittelyyn uutena suositusluonnoksena JHS 176 ja terminologia korjataan.
 
 
5. JHS-hankesuunnitelmat
 
Käsitellään kaksi hankesuunnitelmaa:
 
Julkisen hallinnon standardisalkku
 • Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa. Tavoitteena on listata julkisen hallinnon tietohallinnossa käytettäväksi suositellut standardit käyttökohteineen.

Tommi Karttaavi esitteli hankesuunnitelman.

Hankkeen laajuus ja käynnistyksen ajankohta herättivät keskustelua.

 

Päätös: hyväksytttiin hankesuunnitelma.
Hankkeessa tulee huomioida VM:n tulevat linjaukset (ohjausmalli).
 
 
JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa –suosituksen päivitys
 • Hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa. Päivitystarpeesta käytiin keskustelu 1.3.2010 kunnallis- ja valtionhallinnon edustajien kesken. Suositus on syytä päivittää vastaamaan nykyisin käytössä olevia tekniikoita, kuten semanttinen web.
 
Päätös:hyväksyttiin hankesuunnitelma. Ehdotettiin, että myös Tilastokeskuksesta pyydetään edustaja työryhmään mukaan.
 
 
6. JHS-hankkeet
 
Paikkatiedon tietotuotemäärittely –suositusluonnos
 • Suositusluonnos ollut kommentointikierroksella asiantuntijoilla (INSPIRE-verkosto). Suositusluonnos valmistunee palautekierrokselle huhtikuun aikana.
Paikkatiedon sisältöpalvelut –suositusluonnos
 • Hanke on käynnissä, suositustyön konkreettinen toteutus syksyllä 2010.
162 Paikkatiedon mallintaminen –päivitys
 • Suositusluonnoksen ja liitteiden päivittäminen etenee hyvää vauhtia. Työryhmän seuraava kokous pidetään 26.4.
KuntaGML –suositusluonnokset
 • Palautteet käsitellään 22.4.2010 projektin ohjausryhmän kokouksessa.
JHS 159 OID-suosituksen päivitys
 • Palautekierros päättyi 26.3.2010. Luonnos on työryhmän käsittelyssä. Seuraava kokous pidetään 6.4.
JHS Arkkitehtuurimenetelmä -luonnos
 • Palautekierros päättyi 26.3.2010. Luonnos on työryhmän käsittelyssä.
 
Päätös: merkittiin hankkeiden tilanne tiedoksi.
 
 
7. Seuraavat kokoukset
 
JUHTA kokoontuu kevään aikana seuraavasti:
 • 22.4.2010
 • 20.5.2010
 • 16.6.2010
 
Päätös: JHS-jaoston seuraava kokous pidetään 3.6.2010, kello 12-15.
 
 
8. Tiedotusasiat ja muut asiat
 
JUHTA hyväksyi vuoden 2010 kehittämis- ja toimintasuunnitelman 8.12.2009 pienellä VAHTI-ohjeistusta koskevalla muutosehdotuksella. Päivitetty suunnitelma löytyy JHS-järjestelmän sivustolta kokouksen 38 materiaaleista.
 
HAUSin kanssa on käyty keskusteluja JHS-koulutuksen järjestämisestä, keskustelu ja toimintamallin rakentaminen jatkuu.
Päätös: merkittiin tiedoksi, pyritään laajentamaan keskustelua muidenkin koulutusorganisaatioiden suuntaan.
 
9. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:58.
 
KOKOUSMATERIAALIT