Palautepyyntö: JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitys)

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) pyytää palautetta suositusluonnoksesta JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitetty versio).

 

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen 1. versio hyväksyttiin 8.6.2017. Sote- ja maakuntauudistuksen jatkovalmistelun päätyttyä Kuntien sekä kuntayhtymien palveluluokitukseen on palautettu maakunnille siirtyväksi suunnitellut palvelut.

 

Suositus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitusta. Suositus käsittää määritelmät kuntien palveluista, kuvauksen luokittelun rakenteista sekä luokituksen soveltamisesta ja yhteyksistä muihin keskeisiin luokituksiin. Luokitus muodostaa valtion tiedonkeruun kannalta olennaisen tason vuoden 2021 kuntien tehtävien mukaisesta tilanteesta.

 

Luokitus yhdenmukaistaa tiedonkeruuta ja tukee esim. tilastointia ja johtamista. Luokituksen avulla voidaan kuvata tuloja ja menoja yhteiskunnallisen tehtävän mukaan ilman, että organisaatioiden välinen tehtäväjako ja siinä tapahtuvat muutokset tai palvelun tosiasiallinen tuottajaorganisaatio vaikuttavat tulokseen.

Valtionhallinto käyttää luokitusta kuntiin kohdistuvassa tiedonkeruussa. Luokituksen käyttöönotto tukee myös kuntien omaa tiedonkeruuta.

 

Luokituksen tehtävät ja palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti. Kunnat voivat itse oman tarpeensa mukaisesti luoda lisähierarkioita oman tiedonkeruunsa tueksi.

 

Yleisen JHS-prosessin mukaisen kommentoinnin ohella pyydetään kuntia vastaamaan kysymykseen:

  • Mitkä kunnan tai kuntayhtymän tehtävät ovat sellaisia, jotka eivät sovi mihinkään palautekierroksella olevan palveluluokituksen palveluluokkaan?

Palautteissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota niihin palveluihin, jotka on nyt siirretty maakuntien palveluluokituksesta kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen.

 

Liitteessä 1. on välilehdet ”lisätyt” ja ”poistetut”, joista näkee sekä muutoksen 2. palautekierroksella olleeseen kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukseen että maakuntien palveluluokituksen yhdistämisen yhteydessä luokitukseen lisätyt tai siitä pois jätetyt palveluluokat.

 

Tämä on työryhmän esityksestä toteutettu ylimääräinen palautepyyntö.

 

Palautteen antaminen

Palautteenanto on päättynyt.

 

Materiaalit

Tietosuoja

Keräämme palautepyynnössä vastaajan nimen, organisaation (tai ”Yksityishenkilö”), sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Palautteenantoajan umpeuduttua palautekooste julkaistaan verkkosivustollamme ja toimitetaan työryhmälle. Palautekoosteessa listataan ainoastaan palautteenantajien antama tieto organisaatiosta.  

 

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenpitoon mahdollisten lisäkysymysten vuoksi. Puhelinnumeroa käytetään samaten mahdollisten lisätietojen saamiseksi. Yhteystiedot voidaan antaa työryhmälle lisäkysymysten esittämistä varten.

 

Annetut tiedot hävitetään suositushankkeen päättymisen (tai keskeytymisen) jälkeen.

 

Lisätietoja

Lisätietoja antavat tarvittaessa hankkeen vetäjä Denis Galkin (denis.galkin(at)vm.fi) tai suosituksen editori Minnamaria Korhonen (minnamaria.korhonen(at)kuntaliitto.fi).


» Muut uutiset