Organisaatio


JHS-suositukset hyväksyy julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Juhta ja niiden laatimista ohjaa Juhtan alainen asiantuntijajaosto (aiemmin tehtävää hoiti JHS-jaosto).

 
Juhta on asetettu julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi. Neuvottelukunta on valtion viranomaisten, Kansaneläkelaitoksen ja kunnallisten viranomaisten pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Neuvottelukunnassa voi tarvittaessa olla myös muiden julkisen hallinnon tietohallinnon edistämiseen osallistuvien toimijoiden edustajia. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Juhtan tehtävistä on säädetty laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011, tietohallintolaki) ja valtioneuvoston asetuksessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta (163/2013, JUHTA-asetus).
 
Neuvottelukuntaan kuuluu yhteensä 14 jäsentä ministeriöistä, kunnista, Suomen Kuntaliitosta ja Kansaneläkelaitoksesta. Juhtan toimikausi on 1.3.2016–28.2.2019. Asiantuntijajaoston toimikausi päättyy samaten 28.2.2019.